CLMVT Forum 2018 ดึง 5 ประเทศร่วมสร้างขุมทองแห่งโอกาส ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี

CLMVT Forum 2018 : Taking-Off Through Technology งานประชุมระดับนานาชาติ ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ พร้อมเชิญเหล่าบุคลากรชั้นนำ อาทิ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำภาคธุรกิจ ภาควิชาการและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จาก 5 ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมมือกันปรับตัวและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ให้สามารถก้าวข้ามการค้ารูปแบบเดิม ปลดล็อกกับดักทางเศรษฐกิจผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การค้ายุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี CLMVT: Taking-Off Through Technology” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ แก่ผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 สิงคม 2561 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในช่วงการปาฐกถา พลเอกประยุทธ์ กล่าวเน้นว่า “กลุ่มประเทศ CLMVT เปรียบเหมือนขุมทองแห่งโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะมีศักยภาพสูงด้านการค้าและการลงทุน และเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ควรยึดมั่นในหลักการ “Stronger Together” นั่นคือการร่วมมือกันพัฒนา กระจายโอกาส กระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำพร้อมทั้งสร้างสมดุลแห่งการแข่งขันและความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การเติบโตไปพร้อมกันสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน”

CLMVT Forum 2018 เป็นเวทีแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการเสวนารวมกว่า 14 ประเด็น จากผู้เสวนาที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริองค์กรภาครัฐและเอกชน นักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 50 คน  มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ มุมมองและแนวคิด เพื่อสร้างการพัฒนาที่ทั่วถึงในภูมิภาคและลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สังคมอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งจากการเสวนาเห็นได้ชัดว่ามีประเด็นที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ   อาทิ การสร้างความรู้สึกมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี การสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคด้วยการสร้างเครือข่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure-Digital-Energy Connectivity) การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้ารูปแบบใหม่ (Enabling Ecosystem) เช่น แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ หรือ การพัฒนาข้อมูลการค้าขนาดใหญ่  การปรับประสานกฎระเบียบ การเตียมความพร้อมด้านทุนมนุษย์โดยการสร้างทักษะ ความรู้ และกระบวนคิดทางดิจิทัล   (Digital Skill and Literacy and Mindset) ทั้งนี้ ความสำเร็จในการพัฒนาภูมิภาคต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผลจากการเสวนาได้เกิดข้อเสนอที่น่าสนใจที่อาจนำไปพัฒนาร่วมกันในภูมิภาค CLMVT  เช่น   การมีแผนปฏิบัติการด้านการค้าดิจิทัลของภูมิภาค CLMVT (CLMVT Digital Trade Roadmap)   การพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ  (Human Capital Development: Startups Mentoring)   แพลตฟอร์มการค้าและแหล่งข้อมูลร่วมของภูมิภาค CLMVT (CLMVT Portal and Platform) การพัฒนา กลไกสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพ “CLMVT Angel Platform” (Startups Investment Mechanism “CLMVT Angel Platform”) เป็นต้น