กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งสร้างความเชื่อมั่นการค้า-การลงทุน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขานรับนโยบายรัฐบาล พัฒนาเศรษฐกิจสู่สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดสัมมนา “ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นการค้า การลงทุน พิชิตชัยชายแดนใต้” เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายรัฐบาลการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่สู่ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดสัมมนาเรื่อง “ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นการค้า การลงทุน พิชิตชัยชายแดนใต้” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุน เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจกว่า 200 คน ร่วมฟังการสัมมนาเรื่องการค้าและการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่สู่ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

“การสัมมนาครั้งนี้จะมีการให้ข้อมูลในเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และเขตการค้าเสรีมีส่วนสนับสนุนด้านการค้า การลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และนักลงทุนในพื้นที่มาสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความพร้อมของพื้นที่ทั้งด้านความมั่นคง ความปลอดภัยของแหล่งวัตถุดิบและแรงงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนด้านการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สินค้าและบริการฮาลาล สินค้าประมง และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้เห็นถึงโอกาสทองในการขยายการค้าการลงทุน การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และตลาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่องทางการใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการหาวัตถุดิบ และแหล่งผลิตเพื่อส่งออก โดยใช้ประโยชน์จาก FTA หรือการค้าเสรีที่ไทยมีกับอาเซียนและประเทศต่างๆ” นางอรมน กล่าว

นางอรมน เสริมว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ ศอ.บต. เตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านการเปิดการค้าเสรี และการเข้าสู่ตลาดอาเซียน ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  และลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ และ SME เช่น ผู้ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง กลุ่มผู้พัฒนากล้วยหินแปรรูป กลุ่มผู้ผลิตผ้าคลุมผมมุสลิมสตรี  ผ้าที่ใช้ดินมายา และผู้ผลิตสินค้าฮาลาล เป็นต้น เพื่อแนะนำเรื่องการพัฒนาสินค้าสู่ตลาดเป้าหมาย และพบว่าผู้ประกอบการหลายรายเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ  ความคิดสร้างสรรค์และความพร้อม ในครั้งนี้ กรมฯ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการและนักลงทุนในกรุงเทพฯ ไปร่วมสร้างเครือข่ายหาพันธมิตรธุรกิจกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โดยติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 02 507 7194 และ 02 507 7187

———————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์