รมช.มนัญญา เยี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ตราด ย้ำความเข้มแข็งภายในสหกรณ์ สินค้าหลากหลาย รายได้หมุนเวียน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จังหวัดตราดจำกัด พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำกัด จ.ตราด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คำว่าสหกรณ์ คือการร่วมมือกันเพื่อหากำไร หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ในงานนั้นๆ ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น และผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ แก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตามแนวคิด “สด สะอาด ปลอดภัย” Fresh From Farm by Co-op สดจากฟาร์มถึงมือคุณ เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตที่ทำหน้าที่ในการรวบรวม แปรรูป บริหารจัดการสินค้าของสมาชิกเกษตรกร เชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ที่เป็นร้านค้าจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าตรงถึงผู้บริโภค

“การร่วมมือและผนึกกำลังของสมาชิกภายในสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาและต่อรองทางการค้า รวมถึงการมีสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพก็จะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค เข้ามาจับจ่ายในสหกรณ์นั้นๆ ซึ่งมองว่าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของจังหวัดตราด มีความเข้มแข็ง มีสินค้าขายส่งที่หลากหลาย หากเพิ่มผักสดและผลไม้เข้ามามากขึ้นด้วยจะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสมาชิกของสหกรณ์เพิ่มขึ้น โดยรายได้หมุนเวียนภายในอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” รมช. กล่าว

ปัจจุบันมีร้านค้าสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 88 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 41 จังหวัด (ภาคเหนือ 16 แห่ง ภาคอีสาน 22 แห่ง ภาคกลาง 31 แห่ง และภาคใต้ 19 แห่ง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พัฒนาอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและร้านค้าสหกรณ์  โดยซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์สามารถเป็นช่องทางตลาดในการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง

……………………………………………………