ทป.ผนึกกำลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล DIP Mini Marathon 2018

​กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล สายการบินแอร์เอเชีย และปูนซิเมนต์ไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “DIP Mini Marathon 2018 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย
ไม่ใช้ของปลอม” ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรณรงค์เรื่องการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงพลัง “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมได้นำไปมอบให้แก่ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล DIP Mini Marathon 2018 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความตระหนักรู้ และแสดงออกถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ศิลปินดารา ตลอดจนประชาชนทั่วไปกว่า 2,500 คน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์ ‘ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม’ ถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่อไป”

ภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ประเภท Fun Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร ในเส้นทางกระทรวงพาณิชย์ – สะพานพระนั่งเกล้า ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านร่างกายแล้ว ยังก่อให้เกิดความเข้มแข็งในด้านแนวคิดและทัศนคติที่มีต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มอบผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ซึ่งเป็นของแท้ที่มีคุณภาพ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทดลองชิมและใช้อย่างหลากหลาย

ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมได้นำไปมอบให้แก่ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยเหลือบุคลากรของกรมฯ กรณีประสบภัยอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น