พส. ส่งเสริมพลังจิตอาสา ชูโครงการต้นกล้า…ยุวอาสาพัฒนาสังคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนวัดช่างเหล็ก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สาธิตการเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน “โครงการต้นกล้า…ยุวอาสาพัฒนาสังคม” เพื่อเป็นต้นแบบให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ ด้านการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่/ชุมชน และเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน ทำงานร่วมกับอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคมในพื้นที่

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาและสวัสดิการตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัคร มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม และได้น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมด้วยการปลูกฝังการเป็น “จิตอาสา” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม พัฒนาศักยภาพของเยาวชนจิตอาสาเหล่านั้นให้เป็นกลไกในพื้นที่และสามารถร่วมงานกับอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทและความต้องการของพื้นที่ตนเอง แบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว ชุมชน

นางนภา กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดทำ “โครงการต้นกล้า…ยุวอาสาพัฒนาสังคม” ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้การขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เสริมสร้างความเป็นจิตอาสาโดยการอบรมและสาธิตปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นอาสาสมัคร ทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม และเครือข่ายในพื้นที่ โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นพี่เลี้ยง ขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการช่วยเหลือเฝ้าระวัง ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่/ชุมชนตนเอง และพัฒนาสังคมไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ยั่งยืน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป ซึ่งในปี 2561 มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและเครือข่าย “โครงการต้นกล้า…ยุวอาสาพัฒนาสังคม” ทั้งสิ้นจำนวน 200 คน ในพื้นที่ 4 พื้นที่ ใน 4 จังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 3) กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ชุมชนวัดช่างเหล็ก เขตตลิ่งชัน 4) จังหวัดนครนายก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา และในปี 2562 พส.จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านจิตอาสาในทุกจังหวัด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมจุดประกายและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้แผ่กิ่งก้านจิตอาสาครอบคลุมทุกพื้นที่ เสริมพลังของเด็กและเยาวชนในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม ชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย