ส.ป.ก.ลงพื้นที่ติดตามงานขับเคลื่อนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาด ณ จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานฯ นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาด ณ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอลานสัก ผู้ปกครองท้องที่ สมาชิกสหกรณ์ฯ และเกษตรกร ให้การต้อนรับอย่าง ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนที่ 1 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หมู่ที่ 8 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว คณะทำงานฯ และ ส.ป.ก. จะผลักดันให้เป็น “อุทัยธานีโมเดล” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทุ่งแฝก จำนวน 18 ราย กลุ่มผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จำนวน 317 ราย และกลุ่มวนอุทยานห้วยคต จำนวน 108 ราย ซึ่งในปัจจุบัน ภายในแปลงมีดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ด้านจัดเกษตรกรลงแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ปี 2559 – 2563 แบ่งเป็น แปลงที่อยู่อาศัย แปลงเกษตรกรรม และพื้นที่ส่วนกลาง 8 ชุมชน จำนวนเนื้อที่ ทั้งหมดจำนวน 3,239.59 ไร่ ปัจจุบันได้จัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์แล้ว จำนวน 6 ชุมชน รวม 369 ราย

2.การจัดตั้งสถาบันเกษตรกรและการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด

3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ส.ป.ก. จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ได้แก่ การสร้างถนนสายหลัก 5 สาย การสร้างถนนแปลงเกษตรกรรมและแปลงชุมชน 8 ชุมชน การสร้างบาดาลหอถังสูง 7 ชุมชน การขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า 6 ชุมชน ดำเนินการแบ่งเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าอาคาร 6 ชุมชน ดำเนินการขุดสระน้ำสาธารณะ 11 แห่ง สร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชุมชน อาคารเรียนรู้ 2 ชุมชน และอาคารห้องน้ำสาธารณะ 2 ชุมชน (ในปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ (ชุมชน 6) จำนวน 1 หลัง และอาคารเรียนรู้ (ชุมชน 7) จำนวน 1 หลัง)

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วมบูรณาการ ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2563 และดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ประกอบด้วย ระบบกระจายน้ำ 8 ชุมชน โดยกรมชลประทาน การขุดสระน้ำสาธารณะ 3 แห่ง โดยกรมพัฒนาที่ดิน การขยายเขตไฟฟ้า 8 ชุมชน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 5 ชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อาคารสำนักงานฯ และเครื่องมือฯ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ชุมชน โดยกรมทรัพยากรน้ำ

4.การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ/พัฒนาการเกษตร ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของเกษตรกรในแปลง โดยพื้นที่ในแปลงดังกล่าว มีรูปแบบในการดำเนินงานจัดการแปลงเพื่อทำเกษตรกรรม ดังนี้

1.ปลูกพืชเชิงเดี่ยว จำนวน 276 ราย ได้แก่ มันสำปะหลัง (รายได้ 25,000 – 32,000 บาท ต่อปี) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รายได้ 30,000 บาท/ 4 เดือน) และอ้อย (รายได้ 40,000 บาท/ปี) โดยส่วนใหญ่จะจำหน่ายในตลาดชุมชน
2.เลี้ยงหม่อนไหม จำนวน 52 ราย โดยรายได้ 15,000 บาท /20 วัน ปีละ 8 ครั้ง และจำหน่ายให้กับ บริษัท จุลไหมไทย
3.ปลูกพืชผัก/เกษตรผสมผสาน จำนวน 41 ราย มีรายได้ 50,000 – 60,000 บาท/รอบการผลิต (4 เดือน) โดยจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดในชุมชน ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี ตลาดลาดยาว จ.นครสวรรค์ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กทม. ทุกวันอังคาร และ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ กทม. ทุกวันพฤหัสบดี

และ 4.การเลี้ยงโค จำนวน 30 ราย โดยการเลี้ยงโคถือเป็นอาชีพเสริม

พันจ่าเอก ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่ของ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานฯ และคณะ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังผลการดำเนินงานโครงการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีโมเดล” ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ โดยเมื่อนายสุทธิชัย รับทราบปัญหาต่างๆแล้ว ได้กำชับให้ ส.ป.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่สมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยเน้น “การตลาดนำการผลิต” และปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการได้ผลผลิต มาเป็นพืชที่สร้างรายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว มีตลาดที่แน่นอน และมีมาตรฐานของสินค้า พัฒนาเป็นระบบเกษตรแปลงใหญ่ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกรเป็นหลัก

จากนั้น นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานฯ และคณะ เดินทางไป ณ อ่างเก็บน้ำ ทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานระบบกระจายน้ำเข้าพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และลงพื้นที่ชุมชนที่ 4 หมู่ 10 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อีกด้วย