อยากผอมพึงระวัง!ผลิตภัณฑ์ “KE ONE” ลวงผ่านสื่ออ้างลดอ้วน

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ “KE ONE” โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ในการลดน้ำหนักผ่านทางเว็บไซต์ ประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อระงับโฆษณาและด้าเนินการ ตามกฎหมายแล้ว

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญ เสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สัานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร“KE ONE” ซึ่งมีการโฆษณาชวนเชื่อลดความอ้วนทางเว็บไซต์ จากการตรวจสอบพบ เว็บไซต์ http://asia-tribune.com/thnews/keone/?uclick=mylprn3y  แสดงภาพโฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KE ONEโดยมีการอ้างชื่อนักศึกษาหญิงชาวไทยเสนอสุดยอดความคิด ให้ผู้เชี่ยวชาญวิจัยทดลองยาจนส้าเร็จ และมีข้อความโฆษณา เช่น “นวัตกรรมการลดน น้ำหนัก ลด 15 กก. ใน 1 อาทิตย์ …กระตุ้นการท้างานของระบบต่อมไร้ท่อ …ลดความอยากอาหารกำจัดไขมันใต้ผิวหนังส่วนเกินได้ถึง 500 กรัมต่อคืน” เป็นต้น ทั งนี้ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง อย. จึงได้ประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อระงับการโฆษณาและด้าเนินการตามกฎหมายแล้ว

รองเลขาธิการ ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคดูแลสุขภาพของตนเอง ระมัดระวังการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ควรหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างในลักษณะนักเรียน  นักศึกษาอัจฉริยะ ค้นพบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ และอ้างชื่อนักวิชาการให้การรับรอง เพราะมักพบว่าเป็นโฆษณาอวดอ้าง ไม่เป็นความจริงทั งสิ้นทังนี้  หากผู้บริโภคพบเห็นการอวดอ้างโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ผ่านทางช่องทางสื่อต่าง ๆ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย.1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

***********************************************