‘กรมเจรจา’ เชิญชวนเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการโคนมและผลิตภัณฑ์ของไทย เข้าร่วมโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการโคนมและผลิตภัณฑ์ของไทย เข้าร่วมโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” เพื่อขยายการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์โคนมแปรรูปของไทยสู่ต่างประเทศ พร้อมติดตามรายละเอียดโครงการ ผ่าน Facebook Live กรมเจรจาฯ ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ดำเนินโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ สามารถจับคู่ธุรกิจเพิ่มยอดขายและขยายส่งออกได้โดยเฉพาะในตลาดจีนและสิงคโปร์ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาในปีนี้มีการเปิดกว้างสำหรับผู้สมัครที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และผู้ที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ มาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 และประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพโคนมของไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ การเข้าอบรมบู้ทแคมป์ ซึ่งจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคนมโคและผลิตภัณฑ์ในตลาดจีน การพัฒนาโรงงานให้ผ่านมาตรฐานส่งออก การดำเนินธุรกิจการค้าออนไลน์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการจดเครื่องหมายการค้า และการพัฒนานวัตกรรม คุณภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น หลังจากผ่านการอบรมจะมีการลงพื้นที่เยี่ยมและให้คำแนะนำถึงโรงาน และพาผู้เข้าร่วมโครงการไปจับคู่ธุรกิจ ณ เมืองกว่างโจว ประเทศจีน ซึ่งถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของจีนตอนใต้ และมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์ทั้งท่าเรือ ถนน สนามบิน สามารถเชื่อมกับไทยและกระจายสินค้าไปเมืองอื่นๆ ของจีน ประชาชนมีกำลังซื้อสูง และผู้บริโภคต้องการสินค้าคุณภาพโดยเฉพาะสินค้าไทย

นางอรมน เสริมว่า กรมฯ ขอเชิญชวนรับชมการเปิดตัวโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ผลสำเร็จโครงการเฟส 1 และ 2” โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และหัวข้อ “โอกาสการเข้าตลาดจีนของผู้ประกอบการโคนมเฟส 3” โดยนายเมธา จารัตนากร CEO ซีไอพี กรุ๊ป และรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของกรมฯ dtnmoc


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ