“เฉลิมชัย” เร่งช่วยเกษตรกรเพิ่มรายได้ยุคโควิด19 เดินหน้า3โครงการ เปิดตัวเว็ป ช่วยเกษตร.Com คิกออฟ 21 มิ.ย. ผนึกไปรษณีย์ไทยเปิดโปรค่าขนส่งสินค้าเกษตรพร้อมจับมือ 14 กูรูอีคอมเมิร์ซดันโมเดล “เกษตรพาณิชย์”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.ศตพล จันทร์ณรงค์ เป็นประธาน ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนโมเดล ”เกษตรพาณิชย์” ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ บูรณาการระบบการพาณิชย์ด้าน E-Commerce สินค้าเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมการอุปโภค-บริโภคยุค New Normal รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง จึงเตรียมพร้อมมาตรการขับเคลื่อนภาคเกษตรตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เปิดตัว 3 โครงการโดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) พร้อมกันทั่วประเทศ สร้างช่องทางการขายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชั่นลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเกษตร โดยในวันที่21มิถุนายน2563จะเริ่มเปิดบริการใหม่คือ เว็ปไซท์ www.ช่วยเกษตร.com

ด้าน อาจารย์ศตพล จันทร์ณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการที่จะเริ่มดำเนินการในลำดับแรกคือ โครงการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับไปรษณีย์ไทย มีวัตถุประสงค์ช่วยสนับสนุนลดค่าใช้จ่าย ด้านการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย และบรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษ โดยจะให้เกษตรกรที่สนใจ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ ช่วยเกษตร.com ตั้งแต่ 21 มิถุนายน นี้ จากนั้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์ เมื่อมีการขนส่งให้แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 5 กิโลกรัม 30 บาท หากเกิน 5 กิโลกรัมคิดเหมาเป็นกิโลกรัมละ 8 บาท โดยเกษตรกร จะต้องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดส่งด้วยตนเองที่สาขาไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขณะเดียวกัน อนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและให้ความรู้ผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ในการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์จากวิทยากรชั้นนำในทุกสาขาผ่านระบบออนไลน์ e-Learning โดยเป็นการสอนผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live พร้อมเรียนซ้ำได้ผ่านระบบ e-Learning เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคมจนถึง 31 ธันวาคม 2563 มีหัวข้อที่น่าสนใจ 3 หมวด ประกอบด้วย

-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์

-การใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆ

-เทคนิคการขายและทำการตลาดออนไลน์โดยความร่วมมือกับ 14 กูรูด้าน E-Commerce ได้แก่

1)นายกฤชฐา โภคาสถิตย์ New Business Development

2)นายอนุสรณ์ หนองนา นักพูดและวิทยากรด้านการพูด

3)นายปาณท รัตนวงศ์แข Story Telling Expert

4)นายภัทรชัย ผ่องแผ้ว Facebook & eBay Specialist

5)นางสาวธนอิน ตุ้มหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการไลฟ์สด และนักธุรกิจออนไลน์

6)นางสาวอภิรดี สนธิชัย Digital Marketing Expert

7)นายธีรัตน์ โสดารัตน์ Online Platform Expert

8)นางสาวกัญญศร วงษ์มั่น เจ้าของสถาบันฝึกอบรมด้าน e-Commerce

9)นางสาวพรพรรณ ประเพณี ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย จิตวิทยาการขาย และการปิดการขาย

10)นางสาววรรณภาณี ทัศนาญชลี Data-driven Marketer & CEO

11)นางสาวนิธิกานต์ รงรอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Platform Facebook Lazada Shopee

12)นางสาวปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายรูปสินค้า

13)นายกฤษกร โอภาสยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและสร้างทีมขาย

14)นายสิทธิพรชัย รัตนะ SEO SEM Expert & CEO

นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยขายผลผลิตการเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยขายผลผลิตของเกษตรกร เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรที่ต้องการขายผลผลิตสู่ตลาดออนไลน์ ลงทะเบียนแจ้งจำนวนของผลผลิต และราคาที่ต้องการจัดจำหน่าย จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการด้านการตลาดให้ทั้งหมด เกษตรกรมีหน้าที่จัดเตรียมผลผลิตทางเกษตรให้พร้อมในการจัดส่ง และจัดจำหน่ายเมื่อขายได้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่เป็นมือใหม่และเริ่มขายผลผลิตทางการเกษตรผ่านตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย

ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ช่วยเกษตร www.ช่วยเกษตร.com และ Line Official : ช่วยเกษตร

………………………………………………………………….