ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ติดตามงานตามแผนนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วน จังหวัดจันทบุรี

 

 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563  นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้ตรวจติดตามงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วนโดยมี นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี นางสาวธนัญญา ตลับทอง นิติกรปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวอัจฉรา โสมาศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นายชิตพล มะกรูดอินทร์ นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพนิดา นามสีฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจและประสานราชการ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี สรุปรายงานผลการดำเนินการ และสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงของเกษตรกรและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โอกาสนี้ ท่านได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรม และปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์(Web Ccnference) ครั้งที่ 5/2563 ในช่วงบ่ายระหว่าง เวลา 13.30 -16.30 น. ทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงตัวชี้วัด ส.ป.ก.จังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (รอบที่ 2) สรุปมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 การเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 และผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 1162/12 ถนนตากสินตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี