ส.ป.ก. อนุมัติงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ คทช.

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ คทช.

ที่ประชุม อกก.คง. ได้อนุมัติเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นภายในแปลงเกษตรกรรม ที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ประกอบไปด้วย

1)โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 2 แปลงที่ดินเลขที่ No.83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม 1.815 กิโลเมตร วงเงิน 1,844,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเดินทางเข้าออกแปลงเกษตรกรรมกับที่อยู่อาศัยและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่าย

2)โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาบาดาลและหอถังสูง ชุมชนที่ 5 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วงเงิน 77,294.29 บาท สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำในพื้นที่ให้มีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม เพื่อรองรับเกษตรกรจากพื้นที่ทุ่งแฝกและพื้นที่วนอุทยานห้วยคตที่กำลังจะย้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ คทช.ระบำ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติ “โครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ” ในเขตปฏิรูปที่ดิน (งานแหล่งน้ำผิวดิน) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 แห่ง วงเงินรวม 7,052,000 บาท ได้แก่

(1) งานขุดลอกหนองบ้านสามหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย

(2) งานขุดลอกหนองขวางใหญ่ บ้านท่าศรีชมชื่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ

เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จจะได้ปริมาตรน้ำ 150,400 ลูกบาศก์เมตร และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 696 ครัวเรือน รวมถึงโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอีกจำนวน 32 โครงการ ใน 17 จังหวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,273,000 บาท โดยจะมีพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งสิ้น 6,696 ไร่ หรือ 594 แปลง ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้มีเพียงพอสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการยังชีพตลอดทั้งปีอีกด้วย

ทั้งนี้ หลังจากการอนุมัติ ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการโครงการต่างๆ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับที่ดินทำกินมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสามารถเดินทางเข้าทำประโยชน์ในแปลงที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำภายในชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในพื้นที่ ส.ป.ก. ตลอดไป

………………………………………………………………………