กระทรวงพาณิชย์เปิดงาน CLMVT Forum 2018 ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี

กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน CLMVT Forum 2018 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” (CLMVT Taking-Off Through Technology) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นเวทีสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้เติบโตต่อเนื่องและแข่งขันได้ท่ามกลางความท้าทายและบริบทเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ทั้งนี้ การจัดงาน CLMVT Forum 2018 มีผู้เข้าร่วมงานรวมประมาณ 1,000 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งสื่อจากประเทศ CLMVT

กลุ่มประเทศ CLMVT เป็น “ขุมทองแห่งโอกาส” เพราะเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยจำนวนประชากรรวมกัน 240 ล้านคน อัตราการขยายตัวของ GDP สูงถึง 6.2% ในปี 2560 (ในขณะที่โลกเติบโต 3.6%) กลุ่มประเทศ CLMVT จึงดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการจากทั่วโลก ให้เข้าไปลงทุน ค้าขาย และขยายธุรกิจเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง การค้าไทยกับ CLMV มีมูลค่ามากกว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วนร้อยละ 10.6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด (สูงถึงร้อยละ 42 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทยไปอาเซียน) นับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อพิจารณาจากขนาดเศรษฐกิจและประชากรของประเทศ CLMV เทียบกับอาเซียนในภาพรวม

รัฐบาลไทยในฐานะเจ้าภาพตั้งใจให้การจัดงาน CLMVT Forum 2018 นำไปสู่การขยายความร่วมมือและการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การทะยานสู่อนาคตของภูมิภาค CLMVT ด้วยเทคโนโลยี” สำหรับการจัดงานในวันแรก (วันที่ 16 สิงหาคม 2561) มีประเด็นหลัก คือ “เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนโลกการค้าและการลงทุน” (Technology to Change Trade and Investment) มีการเสวนาเรื่อง “การเชื่อมต่อในยุคเทคโนโลยี” (Connectivity in the Technological Era) การปาฐกถาเรื่อง “การสร้างความก้าวหน้าร่วมกันใน CLMVT” (Creating Shared Prosperity in CLMVT) โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และการเสวนาคู่ขนาน 2 ห้อง ในหัวข้อ “ระบบนิเวศการค้าดิจิทัล: สิ่งที่ต้องทำคืออะไร” (Digital Trade Ecosystem: What Needs to Be Done?) และ “จากการค้าออฟไลน์สู่ออนไลน์: โอกาสของ CLMVT ในการค้าการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม” (From Offiline to Online: CLMVT Opportunities in Trade and Investment through Digital Platform) นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาระหว่างรัฐมนตรี CLMVT กับนักธุรกิจชั้นนำ เรื่อง “ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค CLMVT” (What’s Next for CLMVT Digital Economy?) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

สำหรับการจัดงานในวันที่สอง (วันที่ 17 สิงหาคม 2561) ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Economy) มีกุญแจสำคัญสองประการ คือ การเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของ SMEs และสตาร์ทอัพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยประเด็นหลักของการหารือในวันที่สอง คือ “เทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ และการดำเนินชีวิต” (Technology to Change Life and Young Generation) โดยมีการปาฐกถาของผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำใน 3 หัวข้อ ได้แก่ “ดิจิทัลแบงก์กิ้งกับการเชื่อมโยงภูมิภาค CLMVT” (Digital Banking in CLMVT Connectivity) “ความท้าทายของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล” (The Digital Transformation Dilemma) และ “การสร้างและแบ่งปันคุณค่าของการเติบโตด้วยเทคโนโลยี” (Creating and Sharing the Value of Growth through Technology) นอกจากนี้ มีการเสวนาคู่ขนาน 2 ห้อง ในหัวข้อ “SMEs และสตาร์ทอัพ: ช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี” (SMEs and Startups: Time to Reap the Benefits of Technological Transformations) และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์: การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึง” (Creative Economy: Creativity in the Digital Age for Economic Inclusion) รวมทั้งจะมีการเปิดตัวผู้ประกอบการรุ่นใหม่กลุ่ม YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) ของหอการค้าไทย  และแอปพลิเคชัน Town Portal ที่จะช่วยเชื่อมโยงการค้าและเศรษฐกิจท้องถิ่นใน CLMVT การแบ่งปันประสบการณ์จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ และพิธีปิด โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

การจัดงาน CLMVT Forum 2018 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรรวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพมหานคร และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านการค้า อุตสาหกรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกลุ่มประเทศ CLMVT ผู้บริหารระดับสูง นักธุรกิจชั้นนำ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นักวิชาการ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการค้า เศรษฐกิจใหม่ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากทั้ง 5 ประเทศ CLMVT รวมถึงบริษัทชั้นนำของโลก จากสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์

วิทยากรชั้นนำชาวไทยและต่างชาติรวมกันกว่า 50 คน อาทิ Mr. Noriaki Goto ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ Mr. Sanjay Kapoor กรรมการบริษัท ซาอุดิ เทเลคอม (อดีต CEO บริษัท Airtel อินเดียและเอเชียใต้)/ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)/ คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/ Mr. James Z.Dong หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านโลกาภิวัตน์และการพัฒนาองค์กร (อาลีบาบา กรุ๊ป) ในนามของ ลาซาด้า ประเทศไทย/ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีบี อบาคัส/ คุณ รณพงศ์ คำนวณทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด/ คุณ ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด/ คุณ กิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ/ Ms. Mara         K. Warwick ผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย/ Mr. Vishal Agarwal หุ้นส่วน บริษัท แมคคินซี แอนด์ คอมพานี/ Mr. Soon Ghee Chua, หุ้นส่วน และประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เอ.ที. เคียร์เน่/ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)/ ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง/ Ms. Nguyen Van Anh Country Head ของ Grab for Business เวียดนาม/ คุณทิวา ยอร์ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เฮด โค้ช แห่ง ขายดีดอทคอม/ Mr. David Jou ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โพเมโล แฟชั่น ประเทศไทย/ คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย ผู้ร่วมก่อตั้ง Social Giver (ธุรกิจเพื่อสังคม)/ ดร.สันติธาร เสถียรไทย Chief Economist บริษัท Sea Limited (กลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)/ คุณไผท ผดุงถิ่น CEO บริษัท Builk        (บริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจก่อสร้าง)/ คุณ วิธวินทร์ วิทยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง สมใจ (ออนไลน์) จำกัด/      คุณ สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิปป๊อป จำกัด/ คุณ พอล ศรีวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอคอมเมิร์ซ ประเทศไทย/ คุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ 500 Startups ประเทศไทย/ คุณปริม จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย (YEC) และ  Mr. Song Hock Koon ผู้อำนวยการองค์การเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งมาเลเซีย (MDEC)

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 40 บู๊ท แบ่งเป็น 6 โซน คือ

1) โซน Offline to Online การค้าออนไลน์และธุรกิจสมัยใหม่ อาทิ Tarad.com (E-Commerce), MyCloudFulfillment (E-Logistics ให้บริการเก็บ แพ็ค ส่ง สินค้าแทนร้านค้าออนไลน์) Bentoweb.com (บริการออกแบบและสร้างร้านค้าออนไลน์) Builk (Digital Platform ธุรกิจก่อสร้าง)

2) โซน MOC New Economy แสดงเรื่องราวการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ยุคใหม่ ครอบคลุมตลอด Value Chain อาทิ API, IP-IDE, NEA, DBD Verified, Thaitrade.com

3) โซน Creativity (Design) Pavilion การยกระดับและพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ผสมผสานการออกแบบสมัยใหม่ กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน (โครงการ ISSAN)

4) โซน Technology & Innovation การยกระดับและพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรม อาทิ สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สมาคม Thai Blockchain, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5) โซน Creativity (Digital Contents) การพัฒนาธุรกิจบริการสร้างสรรค์ อาทิ สมาคมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สมาคมเกมส์

6) โซนธุรกิจ CLMV อาทิ กัมพูชา :  Digital Platform จองรถบัส (แอปพลิเคชั่น BookMeBus) ลาว : QR Code Payment (บริษัท Kiwipay) เมียนมา : Digital Marketing & E-Commerce (บริษัท Bagan Trade)

———————–