51 ปี กปน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผู้ประกอบคุณประโยชน์ ปี 61

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.15 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน). สำนักงานใหญ่ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 51 ปี” พร้อมอวยพรให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชาชน ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย

นายปริญญา เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 51 ปี 16 สิงหาคม 2561 กปน. จัดงานภายใต้แนวคิด “Digital MWA To Sustainability : กปน. ยุคดิจิทัล สู่โลกแห่งความสุขที่ยั่งยืน” โดยในการก้าวสู่ปีที่ 52 กปน. ได้ดำเนิน • โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มเสถียรภาพในระบบประปา ทั้งด้านระบบผลิต ระบบส่ง และจ่ายน้ำประปา • โครงการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำสำคัญ เพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา • โครงการลดน้ำสูญเสีย ปรับปรุงและเปลี่ยนท่อประปาเพื่อสร้างความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน และ • สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร โดยยึดหลักโปร่งใส ไม่ทุจริต ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ กปน. ยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้ • วันที่ 4 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ให้บริการประชาชนเรื่องระบบงานประปา การตรวจหรือซ่อมท่อประปาเบื้องต้น ตามชุมชนต่าง ๆ 18 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ • วันที่ 14 สิงหาคม 2561 มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 166,666 บาท • วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 51 ปี โดยรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ “กปน. ปันรอยยิ้ม เพื่อสังคม” แทนการรับกระเช้า ณ อาคารอเนกประสงค์ กปน. สำนักงานใหญ่

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 กปน. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่ กปน. ประจำปี 2561 โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประเภทพนักงาน หรือกลุ่มพนักงาน กปน. จำนวน 2 ราย ประเภทบุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายนอก จำนวน 11 ราย และประเภทหน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย

 

ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน คุณประโยชน์
พนักงาน หรือกลุ่มพนักงาน กปน. 1. นายมานิต ปานเอม

ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 9

สนับสนุนการดำเนินงาน และเป็นประธานคณะทำงานย่อยในโครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ ตามรอยพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9” รวมทั้งเป็นหัวหน้าชุดนำพนักงานและจิตอาสา กปน. พัฒนาชุมชน โรงเรียนต่าง ๆ
ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน คุณประโยชน์
  2. นายศิกวัส คงธนธีระ

หัวหน้าส่วนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ ตามรอยพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9” รวมทั้งเป็นผู้นำทีมปลูกป่าและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ประเภทบุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายนอก 1. นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

ให้ความอนุเคราะห์ในการอนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่เขตพระโขนง แก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน รวมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งท่อแตกรั่วในกลุ่ม Line
  2. นายนพคุณ ดิลกภากรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลด่านสำโรง

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลด่านสำโรง

ให้ความอนุเคราะห์ในการอนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่เขตพระโขนง แก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กปน. ในการประชุมประชาคม
  3. นายธนาชัย เพชรบดี

รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ

ให้ความอนุเคราะห์ในการอนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่เขตพระโขนง รวมทั้งขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณูปโภคในส่วนที่เกี่ยวกับระบบประปา
  4. พันเอกหญิง วราภรณ์ ติยานนท์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพน้ำ เรื่องการป้องกัน ดูแล สังเกตอาการโรคหัวใจของตนเองและผู้อื่น และหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  5. ผศ.ดร.ภคพร กุลจิรันธร

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อบรมเจ้าหน้าที่ของพนักงานฝ่ายคุณภาพน้ำ ในการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา และช่วยตรวจสอบบทความวิชาการภาษาอังกฤษก่อนเผยแพร่
  6. นางเพ็ญศรี มานะกุล

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ

แหล่งน้ำดิบตะวันตก

ให้ข้อมูลคุณภาพน้ำของแม่น้ำแควน้อย เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำ ก่อนเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาของ กปน.
  7. นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าม่วง

ร่วมโครงการแค้มป์รักษ์น้ำ และโครงการกำจัดผักตบชวาบริเวณจุดรับน้ำดิบท่าม่วง
  8. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13

สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ จัดสรรน้ำดิบ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาให้กับ กปน. ผ่านคลองประปาฝั่งตะวันตก
  9. นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ

ผู้อำนวยการสงวนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน

ให้ความช่วยเหลือดูแลการบริหารจัดการน้ำให้กับ กปน. ช่วยกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองส่งน้ำของ กปน.
  10. นางพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จินดาสุข

คอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด

ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานการประปานครหลวง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561
  11. นายเฉลิม จันทนา

ประกอบธุรกิจ รถบรรทุกบริการน้ำประปา

สนับสนุนรถบรรทุกบริการน้ำประปา ในงานซ่อมท่อแตกเร่งด่วน งานตัดบรรจบท่อ งานแจกน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ
ประเภทรางวัล ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน คุณประโยชน์
หน่วยงานราชการและเอกชน 1. การประปาส่วนภูมิภาค

สาขากาญจนบุรี

ให้ข้อมูลคุณภาพน้ำของแม่น้ำแควใหญ่ เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำ
 

 

2. การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาสวนผึ้ง

ให้ข้อมูลคุณภาพน้ำของแม่น้ำลำภาชี เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำ
  3. อำเภอพระสมุทรเจดีย์

 

ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการตั้งศูนย์บริการประชาชน “Suksawat Smart” ให้บริการทุกวันอังคาร
  4.  โรงเรียนบ้านกลอนโด

 

ให้ความอนุเคราะห์จัดพื้นที่ให้ กปน. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (Real Time) พร้อมระบบกล้องวงจรปิด เพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำแควน้อย
  5. บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด ให้การสนับสนุนวิทยากร อุปกรณ์ ในโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
  6. บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ให้การสนับสนุนวิทยากร อุปกรณ์ ในโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
  7. บริษัท จินดาสุข คอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ก๊อกน้ำ สำหรับใช้ในกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ตั้งแต่ปี 2557

**********************************