ประกันสังคม จับมือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รักษาผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า ตามที่คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้เห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ส่งผลให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยจะดำเนินการเป็นโครงการนำร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะมีการทำความตกลงกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแผนการรักษาที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกและปลอดภัย สามารถลดระยะเวลารอคอยการรักษา ลดอัตราการเสียชีวิต หรือพิการ ของผู้ประกันตนได้ โดยสำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบจ่ายค่าบริการเป็นแบบเหมาจ่ายต่อครั้งตามแผนการรักษา (Package) 7 รายการ ประกอบด้วย 1) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 2) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน 3) การศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ และการจี้ไฟฟ้าหัวใจ 4) การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ 5) การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรชนิดสองห้อง 6) การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร และ 7) การใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจ ในภาวะหัวใจล้มเหลว

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวปฏิบัติการเข้ารับบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ประกันตนในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั้น สถานพยาบาลตามสิทธิการฯ ที่ผู้ประกันตนเลือกสามารถส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยสถานพยาบาลที่ทำการส่งต่อหรือผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นผู้ยื่นเบิกค่ารักษาตามแผนการรักษา และค่ารายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาโดยตรงกับสำนักงานประกันสังคม และหากมีการส่งตัวกลับไปรักษาต่อเนื่อง ยังสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ของผู้ประกันตน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นผู้ประสานเพื่อให้เกิดความสะดวกให้กับผู้ประกันตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

…………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน