วิดีทัศน์ การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

Featured Video Play Icon

 โดย สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

………………………………………………………………………………………