กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนาน 4 โครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 โครงการ ภายใต้วงเงินรวม 47,000,000 บาท รายละเอียด ดั้งนี้

  1. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 (2) ซึ่งระบุไว้ในขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 3 โครงการ คือ

1.1. โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร

1.2. โครงการทดลองภาคสนาม (Field Trial) การศึกษามาตรการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางราง ย่านความถี่ 900 MHz

1.3. โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดทำแบบจำลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior District (IIMSD) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับวิถีชีวิตร่วมสมัยของผู้พิการและผู้สูงอายุ

  1. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 (4) ซึ่ง เป็นโครงการศึกษาผลการะทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินโครงการฯ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 จาก กทปส. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. โดยขอรับรายละเอียดได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th โทรศัพท์ 02-554 8111 และ 02-554 8114 โทรสาร
02-554 8100 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 กันยายน 2561

#############