กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมตั้งคณะกรรมการเชิญชวน – คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ EECd และคณะทำงานติดตามการพัฒนาพื้นที่ EECd

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าพัฒนาโครงการ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล” (EECd) เตรียมตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ EECd ทำหน้าที่เชิญชวนและคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการพัฒนาพื้นที่ EECd ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่แผนกำหนด

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาโครงการ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล” (Digital Park Thailand : EECd) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 รองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โดยปัจจุบันกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้สร้างแนวทางการพัฒนาโครงการฯ โดยเน้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ EEC พัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้ รวมทั้งกำหนดให้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของประเทศไทย ยังมีพื้นที่ติดกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีอาณาเขตใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่มีหลายส่วนงานที่จะต้องเชื่อมโยงและพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลและกำลังคนด้านดิจิทัลได้อย่างหลากหลาย

สำหรับความคืบหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (IoT Institute) ดีป้าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,670 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 1 และ 2 บนพื้นที่ขนาด 30 ไร่ ในโครงการ EECd โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม และดีป้า ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ EECd และสถาบันไอโอทีฯ ให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนจากประเทศต่างๆ ได้รับทราบ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้หารือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ บริษัท StartUp จากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างสนามทดสอบเทคโนโลยี 5G คู่ขนานกับการพัฒนาพื้นที่ EECd และสถาบัน IoT รองรับการลงทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่เริ่มดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้การก่อสร้าง EECd เสร็จ

ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล จะประกอบด้วย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงบประมาณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเป็นกรรมการ และผู้แทนจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ก่อนการประกาศเชิญชวน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินงานคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน รวมถึงการคัดเลือกบริษัทเอกชน การเจรจา และจัดทำร่างสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก อีกทั้งเรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพิจารณาการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ยังเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยจะมีปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นรองประธาน ในส่วนของคณะทำงานจะประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หรือผู้แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ดีป้า และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า รวมทั้งจะมีผู้แทนจากดีป้าและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม

โดยคณะทำงานฯ ดังกล่าว จะทำหน้าที่ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นระยะ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เชิญผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ชี้แจงหรือให้ข้อมูล และประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล” (EECd) จะประกอบด้วยโซนต่างๆ ได้แก่ Smart Logistics, Digital Academy & Community Center, Animation & 3D Design Center, Smart City Platform, 5G Testbed, Digital Enterprise eXcellence Ceter, IoT Institute, Startup Incubation & Acceleration Metro (Siam), Digital Playground, Cyber Security และ Advanced Big Data, Cloud and Data Center (ABCD)

**********************