หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ และหลักสูตรสำหรับนักบริบาลชุมชน

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ และหลักสูตรสำหรับนักบริบาลชุมชน ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรกลางของประเทศสู่การปฏิบัติที่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน โดยมีกลไกระดับโยบายในรูปคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการควบคุม กำกับ และพัฒนาหลักสูตรกลางให้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานและเกิดการบูรณาการงานด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง  รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมหลักสูตรสำหรับนักบริบาล เพื่อไม่ให้ทำลายระบบจิตอาสาที่มีอยู่เดิม และต่อยอดให้เกิดการสร้างนักบริหารชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยการต่อยอดจากหลักสูตรขั้นกลาง ๗๐ ชม. ผนวกกับงานด้านสังคมให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่  และมีแนวทางที่ชัดเจนและค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยมีผู้แทนจากกรมอนามัย สปสช. สภาการพยาบาล

จากกรมการแพทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (นางบุศรินทร์   เกิดมณี) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ทั้ง ๑๒ แห่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมบัคคารา ชั้น ๒ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ