ธนาคารเวลาผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (นายธวัชชัย ฟักอังกูร) ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) (นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์) เป็นประธานร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุไทย โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๔ พื้นที่นำร่อง เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ให้จะได้รับการตอบแทนตามเวลาที่สะสมไว้ โดยการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร