คกก.ปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สนับสนุนทิศทางอาหารปลอดภัย และไม่เห็นด้วยกับการใช้สารพิษในภาคเกษตรกรรม

คกก.ปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (คปสธ.) สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันการเลิกใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงการควบคุมการใช้สารไกลโฟเสตในภาคเกษตรกรรม และเตรียมประสานการบูรณาการ ระหว่าง คกก.ปฎิรูปประเทศด้านสังคม และ คกก.ปฎิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และวางแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายแพทย์เสรี ตู้เสรี ประธานคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ว่า วันนี้ที่ประชุมฯ ได้หารือในประเด็นที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้เห็นชอบให้ใช้สารพาราควอตและคลอร์ไฟริฟอสต่อไป ทั้งที่มีผลการศึกษาอย่างชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยและองค์กรต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหวให้เลิกใช้สารเคมีอันตรายเหล่านั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นโยบายอาหารปลอดภัยของประเทศบรรลุผล ผู้บริโภคและประชาชนได้รับการคุ้มครอง คณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (คปสธ.) จึงได้มีมติดังนี้ 1.เร่งสนับสนุนและผลักดันนโยบายอาหารปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมาย  2.สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารพิษในภาคการเกษตรในประเทศ  3.ประสานกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อผลักดันนโยบายอาหารปลอดภัย อันเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข บรรลุผลสำเร็จ  4.บูรณาการทำงานกับคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสังคม และคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม