กรมพัฒน์ฯ เผยโฉมผู้ได้รับรางวัล MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น ชูโมเดล MOC Biz Club ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องให้กำลังใจกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานโดดเด่น ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและสร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดี และกรณีศึกษาให้กับเครือข่ายธุรกิจอื่นๆ ต่อไป โดยเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด ที่มีผลงานโดดเด่นใน 10 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการตลาดชุมชน (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการส่งเสริมพัฒนาตลาด สร้างโอกาสและรายได้แก่ชุมชนอย่างชัดเจน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดพะเยา และ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดลพบุรี 2. ด้านการตลาดออนไลน์ (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านสร้างสรรค์การตลาดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่เครือข่ายและชุมชน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดขอนแก่น 4. ด้านการตลาดสู่สากล (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการเพิ่มศักยภาพทางการค้า เชื่อมโยงสู่ตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรม) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดจันทบุรี 5. ด้านการบริหารจัดการ (เครือข่ายธุรกิจที่มีเป้าหมายและแผนบริการจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดนครราชสีมา โดยนายธฤษณุ ขจรโกวิทย์ ประธาน Biz Club จังหวัดนครราชสีมา 6. ด้านการพัฒนาสมาชิก (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานการสร้างความเข้มแข็ง และประโยชน์แก่สมาชิกอย่างชัดเจน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กรุงเทพมหานคร 7. ด้านนวัตกรรมการค้า (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดสตูล 8. ด้านการประสานและแบ่งปัน (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการร่วมมือร่วมใจ เชื่อมโยงพันธมิตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานการมีส่วนร่วมเกื้อกูลพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดราชบุรี 10. ด้านการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการบูรณาการการทำงาน และขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่นในสาขารางวัลทั้ง 10 ด้าน จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในงาน “The Power of Local Economy: รวมพลังธรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ณ ฮอลล์ 4 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่ม Micro SMEs โดยเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จะเป็นกำลังสำคัญร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจตลอดจนจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ สร้างพันธมิตรทางการค้าและโอกาสทางการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป