“ฝนหลวงฯ บรรเทาความแห้งแล้งพื้นที่การเกษตรอำเภอตาพระยา คาดช่วยเหลือได้ไม่ต่ำกว่า 70% ของพื้นที่!!

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว หลังมีการร้องขอฝนและปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงทันที ทำให้สามารถช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรได้ดีขึ้น

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับการร้องขอฝนหลวงจากเกษตรกรผ่านนายอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากพื้นที่การเกษตรของอำเภอตาพระยาได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร จึงได้มีการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือ โดยได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และและขึ้นบินปฏิบัติการเมื่อวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2561 ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตรของอำเภอตาพระยาตามที่มีการร้องขอ และจากการสอบถามเกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ พบว่า ฝนที่ตกสามารถช่วยให้ดินที่ทำการเพาะปลูกมีความชุ่มชื้นขึ้น และมีฝนตกทั่วถึงกว่า 70% ของพื้นที่ที่แห้งแล้ง ทั้งนี้ เกษตรกรยังคงมีความต้องการน้ำเพื่อการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรได้รับน้ำอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะมีการติดตามสถานการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง จากทุกภูมิภาคผ่านการประชุม Conference เป็นประจำทุกเช้าในแต่ละวัน เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติการให้ทันต่อความต้องการ โดยในกรณีดังกล่าวได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อช่วยบรรเทาความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

สำหรับ การปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในภูมิภาคอื่นๆ ที่ประสบกับภาวะ ฝนทิ้งช่วง ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา (11 – 12 ส.ค. 2561) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ลพบุรี และกาญจนบุรี ได้ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่มีการร้องขอ ซึ่งทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตรของจังหวัดลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ศรีสะเกษ และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร ในหลายอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทองอย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับ การร้องขอ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่รับผิดชอบทุกวัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนให้มีความทั่วถึงต่อไป นายสุรสีห์ กล่าวทิ้งท้าย!!