กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร่วมกับทีมเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ในเขตพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บูรณาการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  เข้าตรวจสอบสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามที่ได้รับการร้องเรียน พบการกระทำความผิดกฎหมายในหลายมาตรา

เมื่อคืนวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 01.30 น. นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 22/2558 บูรณาการกับศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ลงพื้นที่เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย ณ ร้าน NOS PUB ในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และปล่อยปละละเลยให้มีการเสพยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในสถานบริการ ทั้งยังขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการแถม และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการแห่งนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ต่อไป

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบว่าสถานประกอบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยกระทำผิดมาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด, มาตรา 29(1) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งพบบุคคลที่อายุต่ำว่า 20 ปี จำนวน 7 ราย, ม.30(5) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการแถม และมาตรา 32 มีการโฆษณา แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามขั้นตอน ต่อไป

กรมควบคุมโรค ขอให้ผู้ปกครองได้ร่วมกันดูแลบุตรหลาน เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิด และขอความร่วมมือประชาชน ผู้ประกอบการโปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) โดยประชาชนสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ “http://TAS.go.th” หรือโทร. 0 2590 3342 และสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค