รมช.เกษตร ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน “มุ่งจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทุ่งรังสิต”

10 สิงหาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน “มุ่งจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทุ่งรังสิต” รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะเกษตรกร พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพ และมีตลาดรองรับ ในการนี้ นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 1, 2 และส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายจำนัล  โคติวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี นายก่อเกียรติ  สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานราชการต่างๆ และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ ณ ลานเทกลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมันรพีพัฒน์ สหกรณ์เช่าซื้อที่ดินหนองเสือ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และกลุ่มเกษตรกรปาล์มน้ำมัน ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี