กรมอุตุนิยมวิทยา MOU ข้อตกลงคุณธรรม ตอกย้ำโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง

Featured Video Play Icon

กรมอุตุนิยมวิทยา MOU ลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพยากรณ์อากาศ และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ 7 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการจัดซื้อเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 2) โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร 3) โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติความถี่ 1680 Mhz. ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4) โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 5) โครงการซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา 6) โครงการจัดซื้อเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง และหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง และ 7) โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทก และเตือนภัยของกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายใน