DITP หนุนเกษตรกรใช้โลจิสติกส์สร้างมูลค่าเพิ่ม/ขยายตลาดส่งออกในงาน TILOG – LOGISTIX 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ใช้เวทีงาน TILOG-LOGISTIX 2018 แนะกลุ่มเกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต โดยใช้กระบวนการโลจิสติกส์เข้ามาบริหารจัดการ อาทิ การเก็บรักษา /ยืดอายุสินค้า บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง เพื่อรักษาคุณภาพจนถึงผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศรุกตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งได้ราคาดีกว่า

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงบทบาทของโลจิสติกส์ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและพร้อมที่จะจ่ายเพิ่มให้กับคุณค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรในกลุ่มผักผลไม้สด ดังนั้น หากเกษตรกรไทยรู้จักใช้ประโยชน์จากกระบวนการ โลจิสติกส์ จะสามารถขยายโอกาสและสร้างช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าวิธีปฏิบัติแบบเดิมๆ

กรมฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเห็นถึงประโยชน์จากการร่วมมือกัน ในงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2018  ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรเข้าใจถึงแนวทางการบริหารห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ จะพบว่าสามารถลดต้นทุนในหลายๆ ด้าน อาทิ การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการคลังสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดการการขนส่ง เป็นต้น เนื่องจากการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมจะมีส่วนช่วยรักษาคุณภาพ ช่วยให้ส่งของถึงปลายทางได้รวดเร็ว สินค้ามีอายุนานขึ้น คุณภาพดีขึ้น และสูญเสียน้อยลง   เป็นต้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าเน่าเสียง่าย ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอต้นแบบ (Best Practice) จากกลุ่มเกษตรกรและบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มาประยุกต์กับสินค้าเกษตร โดยนำเสนอในรูปแบบต่างๆ อาทิ  Model ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่เข้าใจง่าย และมองเห็นแต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่ได้ชัดเจนขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างตรงจุด รวมถึงแสดงตัวอย่างผลผลิตที่มีคุณภาพ และนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่สูงด้วยประสบการณ์ ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรที่เป็น Startup ที่มีศักยภาพในการให้บริการหรือเป็นช่องทาง ในการจำหน่าย/กระจายผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ภายในคูหา Startup Pavilion อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กลุ่มเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการค้ารูปแบบใหม่ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าบน e-platform กรมฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจแนวทางบริหารสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่นี้ เข้ามาเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมในงาน TILOG – LOGISTIX 2018 ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ Hall 98 ณ ไบเทค บางนา

***********************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ