นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

โดยที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นรองประธานคณะทำงาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และแผนการลงทุนการสนับสนุนแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ปรึกษาขอความเห็นจากภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการร่วมทุนและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค และดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีโครงการรวมทั้งสิ้น 168 โครงการ วงเงินลงทุน จำนวน 988,948.10 ล้านบาท จัดอยู่ในแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2560 – 2561) จำนวน 99 โครงการ ระยะกลาง (พ.ศ. 2562 – 2564) จำนวน 62 โครงการ และระยะต่อไป (พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป) จำนวน 7 โครงการ

2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 กรอบระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2565 – 2570 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกับแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีแนวทางการกำหนดโครงการ/มาตรการของแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเดินทางของบุคคล โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว และพัฒนาประตูเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ EEC

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้นำโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมทั้งมอบให้ที่ปรึกษาปรับปรุงและทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 และนำมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป