กรม สบส.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพภาคประชาชน ณ จ.ตรัง

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 256 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัดตรัง

ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.อสม.4.0 2.ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 3.อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และ4.การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-Payment พร้อมรับฟังการดำเนินงานอาสาสมัครประครอบครัว (อสค.) และรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลตรัง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง