สธ. ระดมสมองผู้บริหารปฏิรูประบบสุขภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมพัฒนาการบริการ

กระทรวงสาธารณสุข ระดมสมอง ปฏิรูปพัฒนาระบบบริหาร บริการการแพทย์และสาธารณสุข 6 ด้าน เพื่อเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(Retreat) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ ที่ปรึกษารัฐมนตรี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศ เข้าร่วมประชุม

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี รองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างความมั่นคงพื้นฐาน เพื่อให้การก้าวต่อไปของระบบสุขภาพมั่นคงและยั่งยืน การระดมสมองเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ และพัฒนาระบบบริหาร บริการการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ  โดยจะนำผลสรุปที่ได้ไปดำเนินการต่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว “ต้องไม่มีช่องว่าง เดินไปข้างหน้าอย่างไร้รอยต่อ” แม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารก็ตาม

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ระดมสมองปฏิรูป 6 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพ เพื่อให้มีบุคลากรเหมาะสมรองรับการบริการ 2.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เน้นการดำเนินงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 3.ระบบบริการสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุก เพิ่มคลินิกหมอครอบครัวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล มีการหมุนเวียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปยังโรงพยาบาลขนาดเล็ก

4.ด้านการบริหารจัดการกำลังคน โดยกระจายกำลังคนสู่เขตสุขภาพให้เพียงพอกับภาระงาน 5.การบริหารด้านการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพียงพอ และเป็นธรรม โดยพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลัก และชุดสิทธิประโยชน์เสริม พัฒนากฎหมาย และ6.ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในโรงพยาบาลเช่น การนัดหมายแพทย์ แอปพลิเคชั่นให้ความรู้ด้านสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ในรพ.สต. และโรงพยาบาลแม่ข่าย