…..สานต่อที่พ่อทำ “งานของพ่อยังไม่เสร็จ เราต้องสานต่อ งานของพ่อให้ไปต่อ”

ถึงเวลาที่ต้องผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ในขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาแก้ไขปัญหาวิกฤติ ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ให้หยุดแล้ง หยุดท่วมกรุงเทพ และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพ่อ
โดยร่วมก่อตั้ง…”มูลนิธิรักษ์ป่าสัก” ..ตามกำลังทรัพย์ ซึ่งมูลนิธิมีวัตถุประสงค์
1) เผยแพร่องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
2) อนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ
3) ส่งเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการทำ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ประยุกต์โคกหนองนา และ
4) ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธ์ุพืชพื้นเมืองตามพระราชประสงค์