ผู้ว่าการ กปน. รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561”

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 Executive of the year 2018” สาขานวัตกรรมการประปาเพื่อประชาชน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ซึ่งมอบให้แก่นักบริหารที่มีวิสัยทัศน์การบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์