‘พาณิชย์’ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ชลบุรี รับฟังความเห็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทย ก่อนเดินหน้ารับฟังความเห็นให้ครบทั่วทุกภูมิภาค

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประเดิมลงพื้นที่ภาคตะวันออก จัดสัมมนาหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของไทย ในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตกร นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนผู้สนใจ เกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP (ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก) ของไทย ก่อนเดินหน้าลงพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนารับฟังความเห็นในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้แสดงความสนใจที่จะให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP และได้มีการตั้งคณะทำงานเตรียมการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงาน โดยได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสีย และจัดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านประกอบการนำเสนอระดับนโยบายตัดสินใจเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทย ดังนั้น การสัมมนาครั้งนี้ กรมฯ จึงได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาครัฐ มานำเสนอข้อมูลภาพรวมความตกลง CPTPP และประเด็นปลีกย่อยต่างๆ ตั้งแต่การเปิดตลาดสินค้า บริการ การลงทุน ประเด็นเกษตร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ประเด็นสุขภาพและสาธารณสุข เป็นต้น และได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น ซึ่งมีมุมมองทั้งในด้านประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับ อาทิ ขยายโอกาสการค้าการลงทุนของไทย ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ต้นทุนภาคธุรกิจลดลง ผลักดันและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยก็อาจจะเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น

นางอรมน ย้ำว่า ในการสัมมนาเปิดรับฟังความเห็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทยทั่วประเทศ กรมฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส และเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยนอกจากการจัดงานสัมมนาที่ชลบุรีในครั้งนี้แล้ว ยังมีแผนที่จะจัดรับฟังความเห็น CPTPP อีกในภูมิภาคอื่น ไดแก เชียงใหม (4 กันยายน 2561) สงขลา (13 กันยายน 2561) และขอนแกน (26 กันยายน 2561) ส่วนที่กรุงเทพฯ (19 กันยายน 2561) เพื่อใหไดรับความเห็นที่ครอบคลุมจากทุกภาคสวน และทุกภูมิภาคของประเทศ

ทั้งนี้ CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมกว้างทั้งเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจชั่วคราว การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม โดยมีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์  ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมา สมาชิก CPTPP ได้ลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี ปัจจุบัน สมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการภายในเพื่อให้สัตยาบันความตกลงฯ คาดว่า CPTPP จะมีผลใช้บังคับต้นปี 2562

และหลังจากนั้นจะเปิดรับสมาชิกใหม่ ดังนั้น ไทยจึงยังมีเวลาที่จะศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการเข้าร่วม และหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการจัดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อรวบรวมเสนอรัฐบาลประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป โดยปัจจุบัน ประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP เพิ่มเติม เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อังกฤษ จีนไทเป (ไต้หวัน) และโคลอมเบีย เป็นต้น

———————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์