ปส. ติดตามการดำเนินงานความร่วมมือ ไทย-เกาหลี มุ่งยกระดับระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศ และพร้อมรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะเดินทางไปยัง เมืองแดจอน สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมประชุมและติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสี ร่วมกับสถาบันวิจัยด้านมาตรฐานและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (THE KOREA RESEARCH INSTITUTE OF STANDARDS AND SCIENCE: KRISS) และมูลนิธิความร่วมมือนานาชาติด้านนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (THE KOREA NUCLEAR INTERNATIONAL COOPERATION FOUNDATION: KONICOF) ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกัน เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

ดร.อัจฉรา เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญขององค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme: APMP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อประสานความร่วมมือกับ ๒๕ ประเทศสมาชิกสามัญ และ ๑๑ ประเทศสมาชิกสมทบ ในการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านมาตรวิทยารังสี และสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานปรมาณูแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

การเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้ ดร. อัจฉรา ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว และหารือการวางแผนจัดกิจกรรมของประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของ KONICOF และ KRISS อีกด้วย  ในระหว่างนี้ ปส. ได้มอบหมายให้ นายธนพล เดชวิริยะกิจ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ และนายพงษปณต รินทตยาธรณ์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของ ปส. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Training and Education on the absolute Measurements of the Air Kerma from the Medium – Energy X-ray Beams ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่จัดโดย KRISS ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านมาตรวิทยารังสีของนักวิชาการของ ปส. ส่งเสริมและยกระดับการดำเนินงานด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบวัดรังสีมาตรฐานของประเทศจากระดับทุติยภูมิไปเป็นระดับสูงสุด คือ ระดับปฐมภูมิ (Primary Standard) โดยสอดคล้องกับโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่จะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

นอกจากนี้ ดร. อัจฉรา และคณะ ยังมีกำหนดการเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ของสถาบันวิจัยด้านพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Atomic Energy Research Institute: KAERI) เพื่อศึกษาแนวทางและนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ ปส. เพื่อเพิ่มศักยภาพและพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๔๑๙