เทคโนโลยีการตรวจดิจิทัลเพทซีทีสแกนภาวะสมองเสื่อมด้วยนวัตกรรมทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งแรกในประเทศไทย

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาไปมาก มีการตรวจความผิดปกติทางระบบประสาทด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยสแกนตรวจด้วยเครื่องเพท-ซีที (PET-CT) เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางสมองโดยสามารถตรวจ • ภาวะสมองเสื่อม • ภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น วินิจฉัยโรคพาร์กินสัน และ ประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก

โรคของภาวะเสื่อมของระบบประสาท มีความเกี่ยวข้องกับระดับที่ผิดปกติและการสะสมของโปรตีนในสมอง คือ “เบต้าอะไมลอยด์” และ “ทาว์” ในสมอง

การตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมด้วยเครื่องเพทซีที คือการใช้สารเภสัชรังสีชนิดต่างๆ ซึ่งศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตสารการตรวจเบต้าอะไมลอย์ FBB และ ทาว์ (Tau) เพื่อตรวจการสะสมของโปรตีนในสมอง ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ โดยมีบทบาท
✅ ค้นหาผู้ป่วยระยะแรก (early detection) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ก่อนที่จะมีอาการ
✅การตรวจวินิจฉัยยืนยันโรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยที่อาการแสดงทางคลินิกไม่ชัดเจน
✅ช่วยพยากรณ์โรคในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์
✅การวินิจฉัยแยกโรคอัลไซเมอร์จากโรคภาวะสมองเสื่อมจากสาเหตุอื่นๆ

เทคโนโลยีดังกล่าวทำให้การตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาทในภาวะสมองเสื่อมมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ในการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยวางแผนปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตต่อไป

ณ ปัจจุบัน ทางศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังมีศักยภาพในการผลิตสารเภสัชรังสีที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับในการตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาทที่มีประสิทธิภาพได้หลากหลายชนิด อาทิ 18F-FDG สำหรับตรวจโรคทางระบบประสาท โรคทางสมอง และ โรคลมชัก, 18F-FDOPA สำหรับตรวจโรคพาร์กินสัน หรือ ผู้ที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ, 18F-FBB และ 18F-PI2620 สำหรับตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ โดยนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยทำให้การตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาทในภาวะสมองเสื่อมมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเข้ารับบริการ
ได้ที่ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ โทร 09 6091 8369

#ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
#โรคอัลไซเมอร์
#Newnormal
#วิถีชีวิตปรกติใหม่
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
———————————————