ดย.พม. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเสนอแนวทางและดำเนินการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๑ สาขากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๔๘ ราย แบ่งเป็นเด็กและเยาวชน ๑๐๔ ราย กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ๑๘ กลุ่ม บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ๑๗ ราย องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ๙ องค์กร ซึ่งมีเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่น่าสนใจ อาทิ

๑. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย อาทิ นายสามารถ สุทะ เป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านก้อ จัดสรรห้องเรียน สาขาเรือนแพ (สังกัด สพฐ.) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล รอยต่อ  ๓ จังหวัดลำพูน ตาก และเชียงใหม่ ห่างไกลความเจริญ ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา นักเรียนเป็นลูกของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในลำน้ำ ครูฐานะยากจน มีความมุ่งมั่นและเข้าใจนักเรียนที่อยู่ห่างไกลด้อยโอกาสทางการศึกษา เมื่อมีโอกาส จึงพยายามที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้

๒. สาขาการศึกษาและวิชาการ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๑๔ ราย อาทิ นายณัฐวัตร คำมาตา เป็นคณะกรรมการ  สภานักเรียน เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.๔ สวทช. ได้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา อยู่ห่างไกลความเจริญก็ยังสามารถทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยประดิษฐ์เครื่องปลิดผลลำไย ทดลองสียอมผ้าจากใบขี้เหล็ก มีความยากลำบากเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกล มหาวิทยาลัยที่ปรึกษาได้แก้ปัญหาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ต่องานวิจัย ติดต่ออาจารย์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทำให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง

๓. สาขากีฬาและนันทนาการ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๑๗ ราย อาทิ นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) เป็นศิลปินนักร้องที่มีความสามารถด้านกีฬา ได้ริเริ่มโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาล ทั่วประเทศ” เป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง น.ส. โมรียา จุฑานุกาล มีความสามารถด้านกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความอดทน มุ่งมั่น หมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันเป็นมือวางอันดับเก้าของโลก

๔. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓๓ ราย อาทิ กลุ่มชมรม AC Robot โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่มีความสนใจ ศึกษา หาความรู้ ฝึกฝน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงจนปัจจุบัน ในปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์ดับเพลิง ใน World Robot Games เมื่อวันที่ ๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีผู้เข้าแข่งขัน ๖ ประเทศ จำนวน ๕๐๐ คน

๕. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย อาทิ โรงเรียนวัดตโปทาราม เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากโรงเรียนเกิดปัญหาขาดทรัพยากร งบประมาณ น้ำท่วม และชุมชนยากจน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินกิจกรรมการลดโลกร้อน จัดกิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปลูกผัก และโรงเรียนมีการส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกผักอินทรีย์ การซ่อมและให้บริการจักรยาน สปา นวดแผน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานในสถานศึกษา

๖. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๕ ราย อาทิ นายอาลีฟ ดอเลาะ เป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการชมรมสานใจไทยสู่ใจใต้ จังหวัดปัตตานี มีผลงานดีเด่นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

๗. สาขาศิลปวัฒนธรรม มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒๙ ราย อาทิ นายเจนณรงค์ ทองเกิด ความสามารถทางด้าน การแกะสลักผักผลไม้ และเป็นวิทยาการต่าง ๆ อาทิ แกะสลักผัก เครื่องจิ้มและการจัดตกแต่งจาน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จัดดอกไม้ตกแต่งและยังได้สอนการทำกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพให้กับนักเรียนในโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เพื่อเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จนทำให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๘. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๓ ราย อาทิ นายณัฐพงษ์ สุขประจำ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีอย่างยิ่ง ดูแลเอาใจใส่มารดาเป็นอย่างดี เนื่องจากมารดาป่วยเป็นโรคจิตเภทและเป็นผู้พิการทางจิต ได้พามารดาเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงรับผิดชอบงานต่าง ๆ ของทางครอบครัว ในปี ๒๕๖๐ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ จากนายกรัฐมนตรี

๙. สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ กลุ่ม คือ กลุ่มชุดพลิกIล็อค ดำเนินการคิดประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ป้องกันการดึงสายอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาต่อตัวผู้ป่วยเอง ชุดพลิก|ล็อคมีลักษณะคล้ายเสื้อผู้ป่วยแต่สามารถป้องกันการยกมือขึ้นมาดึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษา พร้อมทั้งได้ทดลองการใช้และคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการบาดในบริเวณที่โดนรัด

๑๐. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย อาทิ น.ส. ระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง) มีความสามารถด้านการร้องเพลง นักแสดง เป็นศิลปิที่เป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคม ในทุก ๆ ปี จะทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับ โดยการไปทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า และปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง รายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว น.ส. อรุโณชา  ภาณุพันธุ์ เป็นผู้ผลิตละครโทรทัศน์ มีผลงานเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับรางวัลมากมายละครที่โดดเด่น เรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์  เป็นละครสะท้อนสังคม เรื่องบุพเพสันนิวาส เป็นละครส่งเสริมให้คนไทยสนใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยมากขึ้น ปลุกกระแสให้คนไทยตื่นตัวหันมาสนใจประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะการร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม อาหารไทย การแต่งกาย ภาษาไทย และสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของมรดกของชาติ ซึ่งเป็นการปลุกกระแสให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในประวัติศาสตร์ของไทย

๑๑. สาขาอาชีพ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน  ๗ ราย อาทิ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับแท้ แต่เห็นความสำคัญของการศึกษาทางด้านอาชีพ โดยให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องประดับและอัญมณี) กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดทำโครงการ การศึกษาระบบทวิภาคีช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสในถิ่นธุรกันดาร ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น ๑๔๘ ราย จะเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่และเกียรติบัตร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในส่วนของผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติอย่างละเอียดนั้น สามารถติดตามได้ที่ www.dcy.go.th

 

*************************************