อพท.7 เร่งพัฒนาเครือข่ายศิลปินเมืองสร้างสรรค์ดนตรีสุพรรณฯ รับท่องเที่ยว หลังโควิด-19 สิ้นสุด

นาย สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.7 เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาคมศิลปินดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การตระหนักรู้ให้กับศิลปินดนตรี ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีที่สำคัญของไทย ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องรักษาไว้อีกครั้ง โดยการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาสร้างเครือข่ายศิลปินดนตรี สร้างการรับรู้ให้แก่ครูและบุคลากรด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของไทย  เพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวที่จะกลับมาอีกครั้ง ที่ผ่านมากลุ่มศิลปินในพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายแรงงานภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 และขาดรายได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม

ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ อพท. ยังได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของศิลปินที่ได้รับผลกระทบ โดยการมอบถุงยังชีพ ฟื้นฟูกลุ่มศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งยังได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  เว้นระยะห่าง (social distancing) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมและจัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ทุกจุดในการทำกิจกรรม ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
……………………………………………………………