พส. สนับสนุน อพม.กทม. รวมพลังสร้างสุข

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงาน อพม.กทม.สร้างสุข

นางสาวชนิดนารถ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใย ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้ง พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุข ให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงได้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยให้จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

นางสาวชนิดนารถ กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการดำเนินงานร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ซึ่งเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จึงขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยจัดงาน “อพม.กทม. รวมพลัง สร้างสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสด้านการงาน และการอาชีพ และส่งเสริมด้านสิทธิที่จะได้รับการดูแลและคุ้มครองสิทธิแก่กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย โซนที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โซนที่ ๒ การคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงสวัสดิการสังคม โซนที่ ๓ การฝึกอาชีพ โซนที่ ๔ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร โซนที่ ๕ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้ยากจน กลุ่มคนเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาการว่างงาน จำนวน ๓๕๐ คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๐ คน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย จำนวน ๕๐ คน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่สังคมที่เป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวชนิดนารถ กล่าวในตอนท้าย