DITP เปิดเวทีสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” หนุนผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” กระตุ้นผู้ประกอบการเร่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและคว้าโอกาสการค้าทั้งในภูมิภาคและระดับโลก

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย จึงจัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” ขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม นี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศได้เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากองค์กรชั้นนำและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และการนำองค์กร 2) การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ 3) การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด 4) การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 5) การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ 6) การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ และ 7) สมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายนพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายก้าวต่อไปของประเทศไทย” ดร.ชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เปลี่ยนกระบวนทัศน์โลจิสติกส์ยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศ”

นอกจากนี้ ยังมีนายจิรภัทร ธนโชติกีรติ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยี โอกาส และความท้าทายโลจิสติกส์ยุคอัจฉริยะ” อีกทั้ง การเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
แวดวงโลจิสติกส์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับรางวัล ELMA ได้แก่ นายราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาชเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด นายอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี. คาร์โก จำกัด นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  และนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

“สัมมนาครั้งนี้นับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการองค์กรและโลจิสติกส์ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป” นางจันทิรา กล่าว