สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรกระทรวงแรงงาน ปี 2561

ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด
           วันที่ 9 สิงหาคมคม 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
           สำหรับปีนี้มีผู้เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 183 ราย ซึ่งเป็นประเภททุนประจำปี 174 ราย แบ่งเป็นส่วนกลาง 68 ราย และส่วนภูมิภาค 106 ราย และทุนการศึกษาต่อเนื่อง 9 ราย แบ่งเป็นส่วนกลาง 3 ราย และส่วนภูมิภาค 6 ราย ได้แก่ ระดับประถมศึกษาทุนละ 3,000 บาท จำนวน 128 ราย ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 4,000 บาท จำนวน 41 ราย และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 5 ราย และทุนการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะระดับอุดมศึกษาทุนละ 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 848,000 บาท
          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นความห่วงใยต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีรายได้น้อย สมาคมฯ จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2540 รวมทั้งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา และมีการปรับปรุงเกณฑ์เพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย