ความคืบหน้า ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สปส. (กรณีนายจ้าง)

Featured Video Play Icon

ความคืบหน้า ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สปส. (กรณีนายจ้าง)

จากความคืบหน้าในการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งเปิดให้บริการที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ล่าสุด ในกรณีที่สถานประกอบการที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว และไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ประกันตนหรือลูกจ้าง ทางสำนักงานประกันสังคมขอให้สถานประกอบการกลุ่มดังกล่าว เร่งดำเนินการรับรองการหยุดของลูกจ้าง รวมถึงถ้าหากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างได้ พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้าง เพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม จะทำให้การดำเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ทางสำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือให้นายจ้างกรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน e-form ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ด้วย เพื่อระบบจะประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูลแล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงานและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ภายใน 3 วันทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง