ความคืบหน้า ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สปส. (กรณีผู้ประกันตน/ลูกจ้าง)

Featured Video Play Icon

ความคืบหน้า ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สปส. (กรณีผู้ประกันตน/ลูกจ้าง)

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดช่องทาง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) ที่สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี และสำนักงานประกันสังคมตามสาขาต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ให้แก่ผู้ประกันตนหรือลูกจ้าง ในกรณีที่ว่างงาน และตกงานเพราะโควิด-19 นั้น

ล่าสุด ในกรณีผู้ประกันตนหรือลูกจ้าง ที่ได้รับการวินิจฉัยปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนั้น ทางสำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมความพร้อมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ในการร่วมพิจารณาวินิจฉัย ให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยแล้ว อย่างไรก็ตามทางสำนักงานประกันสังคม ขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว รีบยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานประกันสังคมโดยทันที

สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้ และไม่เป็นบัญชีปิด

2.ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ

3.หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้าง เพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมจะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ทางสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ที่สำนักงานประกันสังคมตามสาขาต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ