อ.ต.ก. จัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12”

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12” ในระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพฯ ไปสู่กลุ่มผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพฯ ภายในฤดูกาลและเพิ่มการผลิตนอกฤดูกาล

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กล่าวว่า “อ.ต.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านภาคการเกษตร โดยเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย ทั้งยัง คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งเดือนสิงหาคมของทุกปี ยังถือเป็นเดือนมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และยังถือเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย”

“สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพฯ ไปสู่กลุ่มผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพฯ ภายในฤดูกาลและเพิ่มการผลิตนอกฤดูกาล เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในกระบวนการผลิต การตลาด จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ยกระดับการพัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างถาวรและยั่งยืน ขยายโอกาสทางการตลาด ให้กว้างขวางขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ไร้ประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเต็มศักยภาพรองรับความต้องการสินค้าเกษตรคุณภาพ และเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยเราให้ดีขึ้น”

“ภายในงานนอกจากมาการจำหน่ายจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของพี่น้องเกษตรกรของเราแล้ว ยังมี กิจกรรมอุตสาหกรรมเห็ดแครง อ.ต.ก.สงขลา กิจกรรมส่งเสริม อาหารไทย สู่อาหารโลก เป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดแครง โดยนำเห็ดแครง ซึ่งเป็นเห็ดพื้นบ้านของภาคใต้ มาแสดง นำเสนอโรงเห็ดแครงเกษตรอินทรีย์ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิความชื้น การสาธิตการเพาะเห็ด การปรุงอาหารจากเห็ดแครง และการจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

สำหรับ งาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12” นี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเราอยากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมสินค้าและสัมผัสถึงศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรไทย ที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ” นายกมลวิศว์ กล่าวปิดท้าย