กสม. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก

วันที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์  และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เ สนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้น ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๒๐ น. กสม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ขึ้น ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตก ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและประสานงานระหว่าง กสม. กับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่  ประชาชนสามารถเข้าร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ รวมถึงทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน  และศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่  ซึ่งที่ผ่านมา กสม. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคมาแล้ว จำนวน  ๕ แห่ง ได้แก่  ๑) ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี  ๒) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา  ๔) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และ ๕) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จัดตั้งร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในงานวันดังกล่าว ยังมีเวทีสัมมนาวิชาการ โดยมีการปาฐกถาพิเศษของประธาน กสม. เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” การอภิปรายเรื่อง “กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” และ การอภิปรายเรื่อง “ภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ฯ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสม. เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก  เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐ ๓๒๔๐ ๕๕๐๙/ สายด่วน ๑๓๗๗

 

ข่าวโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ