โครงการ“ตู้ปันรักปลูกผักกินกัน”

เกษตรเพชรบุรีร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดตั้ง“ตู้ปันรักปลูกผักกินกัน” เพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อกระจายพันธุ์พืชสู่ชุมชน

นายชาญณรงค์  พวงสั้น  เกษตรจังหวัดเพชรบุรี  เปิดเผยว่า  ในสถานการณ์ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ประชาชนขาดรายได้ มีความยุ่งยากในการดำรงชีวิต รวมทั้ง ค่าครองชีพของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ประชาชนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ซึ่งการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวมีรายได้เสริม  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤต ให้มีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง  ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  จึงจัดทำโครงการตู้ปันรักปลูกผักกินกัน และกำหนดจัดพิธีเปิดตัวกิจกรรมโครงการ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ตลาดเกษตรกรข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่ายหากเหลือกินแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว  และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการกระจายพันธุ์พืชสู่ชุมชน  และสร้างความรักความสามัคคีกันภายในชุมชน  ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ตั้งเป้าหมายจัดตั้งตู้ปันรักปลูกผักกินกัน ในพื้นที่ดำเนินการ  จำนวน 10 แห่ง  ได้แก่  ตลาดเกษตรกรข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 1 แห่ง  หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 1 แห่ง  และหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 8 แห่ง

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  อยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปหันมาปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือน เนื่องจากมีประโยชน์มากมาย ได้แก่ 1) ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักมาประกอบอาหารประจำวัน 2) ครอบครัวได้รับประทานผักที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากสารเคมี 3) ใช้พื้นที่ส่วนว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ 4) สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้าน เช่น การจัดสวนผักสวนครัว การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนและห้อยมาตกแต่งบริเวณบ้าน เกิดคุณค่าทางจิตใจมากยิ่งขึ้น

**************************