5 พฤติกรรมเข้าข่ายล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

5 พฤติกรรมเข้าข่ายล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

1.การกระทำทางสายตา

2.การกระทำด้วยวาจา

3.การกระทำทางกาย

4.การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

5.การกระทำอื่น ๆ