กรม สบส. ร่วมหารือแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบหมายให้ นพ.แพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับและร่วมหารือกรอบแนวทางการให้ความรู้แก่ อสม.ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย กับผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขานุการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี