โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการ egg board มอบไข่ไก่ สู้ภัย COVID-19

#ครั้งที่ 11 ชุมชน
บ้านโนนอารีย
อบต.ปากช่อง และชุมชนบ้านสอยดาว อบต.จันทึก จ.นครราชสีมา
รวม 11,100 ฟอง
#ครั้งที่ 12 ชุมชน
วัดอมรทายิการาม (วัดบ้านใหม่ยายมอญ)
และชุมชนวัดมะลิ
เขตบางกอกน้อย รวม 7,200 ฟอง
ด้วยความร่วมมือของ…
กรมปศุสัตว์ สมาคม
ผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยง
ไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้