กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขยายเวลารับผลงานเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

นายชาย นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  (สวธ.)  เผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ยังมีการระบาดอยู่ ทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องขยายเวลาการปิดภาคเรียนออกไป  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระยะที่ ๒  ดังนั้น สวธ. จึงเห็นควรขยายเวลาในการรับผลงานเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจแต่พึ่งทราบข้อมูลการจัดการประกวดเรื่องสั้นมีโอกาสสร้างสรรค์การเขียนเรื่องสั้นส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด  จากเดิมคือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

โดยการประกวดใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ ผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ สามารถส่งผลงานได้คนละ ๑ เรื่อง และเพียงระดับเดียวเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาของเรื่องสั้นต้องสื่อถึงมารยาทที่ดีในสังคมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ครอบครัว การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์กร และสังคม หรือย่างใดอย่างหนึ่ง โดยต้องเป็นการเขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น ซึ่งระหว่างการประกวดห้ามส่งผลงานให้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาด

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด เพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ชิงทุนการศึกษา รวม ๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สนใจสามารถ เข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) หรือโทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๔๒๐๖-๗ และ ๔๒๑๔ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture/

…………………………………….