DITP เปิดเวที ‘โอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย’ และในวาระส่งท้ายปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ครบรอบ 120 ปี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย จัดสัมมนา “โอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ห้อง Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระตุ้นผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมในการออกไปดำเนินธุรกิจในประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคตะวันออกไกลด้านเมืองวลาดิวอสตอค และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไทยสามารถออกไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   กล่าวว่า DITP ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสามารถแข่งขันได้    โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมในเรื่องการขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทยแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไทยสามารถออกไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และเป็นการต่อยอดการส่งออกไทยไปตลาดสหพันธรัฐรัสเซียให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์เร่งรัดการส่งออก Strategic Partnership และนโยบายการผลักดันการส่งออกไปตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ อีกประเด็นความสำคัญของรัสเซียที่จะกล่าวถึงคือการที่รัสเซียเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการจัดตั้ง“สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย” (Eurasia Economic Union หรือ EAEU) ขึ้น การร่วมกลุ่มของ 5 ประเทศ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กิซสถาน นี้ ได้เกิดตลาดเศรษฐกิจใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดประชากรกว่า 180 ล้านคน หลายประเทศให้ความสนใจ และจากการรวมกลุ่มดังกล่าว ปัจจุบัน EAEU ได้บรรลุข้อตกลงกับทางรัฐบาลจีนในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt) ซึ่งเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอาเซียนแล้ว ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการหารือเรื่องการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับ EAEU ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการค้าใหม่สำหรับผู้ประกอบการของไทยที่ควรจะคำนึงถึงนอกจากตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย นายคิริลล์ บาร์สกี้  ในวาระส่งท้ายปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ครบรอบ 120 ปี พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า การลงทุนในตลาดรัสเซีย และตลาดในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจในรัสเซีย และด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญของรัสเซียด้านนิวเคลียร์มาต่อยอดธุรกิจการแพทย์ในประเทศไทย มาร่วมบรรยายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน อาทิ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.รมย์ ภิรมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และเพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้ กรมฯ กำหนดจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาการค้า การลงทุน ณ เมืองวลาดิวอสต๊อก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 นี้ ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าเกษตรและอาหาร ยางพารา สินค้าไลฟ์สไตล์ และสินค้าสุขภาพและความงาม เป็นต้น ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ-2-ได้ที่อีเมล์-russiacis.ditp@gmail.com

**********************************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ