ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2563 โดย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินการภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตร ตลาดนำการเกษตร ตลาดสินค้าออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” เพื่อพิจารณาการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพผ่านระบบ VDO conference พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์และเป็นสินค้าคุณภาพ เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนผู้บริโภคให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น